top of page

Privacybeleid 

 

Privacy Statement – Verwerking van persoonsgegevens

 

Deze verklaring beschrijft hoe KYTPartners BVBA, met maatschappelijke zetel te Kesselsesteenweg 30, 2500 Lier (België), ondernemingsnummer 0508.958.604 (“Wij”), uw persoonsgegevens verwerkt in de context van haar activiteiten.

 

Het begrip “persoonsgegeven” heeft betrekking op alle informatie in verband met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (AVG).

 

De AVG is van toepassing sinds 25 mei 2018.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 

De volgende categorieën van persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • Identificatie- en contactgegevens (contact formulier)

 • Persoonlijke kenmerken (blog)

 

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 

In de context van onze activiteiten verwerken wij uw persoonsgegevens voor klantenbeheer (contractuele noodzaak).

 

Behoudens andere wettelijke termijn is de bewaartermijn van uw persoonsgegevens beperkt tot:

 • Klantenbeheer: 10 jaar na het einde van het jaar van deelname;

 • Leveranciersbeheer: 10 jaar na het einde van de leveranciersrelatie;

 • Direct marketing: 5 jaar na het laatste betekenisvolle contact;

 

Bijkomende informatie met betrekking tot de ontvangers van uw persoonsgegevens

 

Wij delen uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden met een beperkt aantal andere partijen:

 • Wij kunnen eventueel een beroep doen op een aantal technische verwerkers

 • Wij delen uw persoonsgegevens met banken en betalingsdienstverleners met het oog op het verrichten en ontvangen van betalingen;

 • Wij delen uw persoonsgegevens met nationale en Europese overheidsdiensten in de context van wettelijke verplichtingen

 • Wij delen uw persoonsgegevens met onze professionele raadgevers voor zover noodzakelijk voor hun bijstand

 

Uw rechten

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent u een aantal rechten toe met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht op toegang tot en het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens

 • Het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en het algemeen recht van verzet op grond van omstandigheden eigen aan uw specifieke situatie

 • Het recht op verbetering van uw persoonsgegevens

 • Het recht op beperking van de verwerking, het recht op gegevenswissing en het recht om vergeten te worden

 • Het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken, indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming

 • Het recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (voor België is dit sinds 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit).

Voor de uitoefening van deze rechten stelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming beperkingen en voorwaarden. In geval van twijfel kan u ons steeds contacteren op onderstaand adres.

 

Indien wij redelijke twijfel hebben omtrent uw identiteit kunnen wij u vragen uw identiteit te bewijzen aan de hand van een kopie of scan van de voorzijde van uw identiteitskaart.

 

Beveiliging van de verwerkingen

 

We hebben een passende bescherming uitgewerkt voor de persoonsgegevens die wij verwerken.

 

Geen enkel informatiesysteem kan 100% veiligheid garanderen. Wij streven ernaar de veiligheid van onze systemen continu te verbeteren. U heeft ook een belangrijke rol in de veiligheid van uw persoonsgegevens door o.a. uw accountgegevens vertrouwelijk te houden en afdoende te beveiligen.

Hoe kan u ons contacteren?

 

U kan steeds contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens om uw rechten uit te oefenen of om vragen te stellen in verband met onze verwerking van uw persoonsgegevens:

 

KYTPartners BVBA (Pasta Et Cetera)

Bevelse Steenweg 3

B-2270 Herenthout

 

 

 

Wij behouden het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. In dat geval zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen.

Het cookiebeleid van onze website

 

Wij gebruiken enkel 'session' of 'persistent' cookies om de browserervaring van de gebruiker te bevorderen.

 

De eventuele third-party cookies liggen niet binnen onze verantwoordelijkheid.
 

Voor meer info over cookies (wat ze zijn, hoe ze te controleren of verwijderen), kan je deze website bezoeken: www.AboutCookies.org (dit is een externe site, dus zijn we niet verantwoordelijk voor de informatie die je daar vindt).

bottom of page